Air by crazybaby (NANO)

开始

开机

1. 初次使用,请打开 Air by crazybaby (NANO) 胶囊,取出耳机,移除充电保护封贴。

2. 请先将耳机放回充电胶囊,闭合舱体,连接 USB Type-C 将电充满。

3. 长按左右耳机顶部 LOGO 键 2 秒 ,待耳机灯环亮起后松手。

连接蓝牙

4. 打开设备蓝牙连接 “ Air by crazybaby (NANO) ”。若未搜索到 “ Air by crazybaby (NANO) ”, 长按左耳机 LOGO 键 2 秒直至耳机灯环快闪后,重新打开设备蓝牙搜索连接。

5. 蓝牙连接成功,开启音乐之旅。